ભોળો કેવો વેશધારી……..


ભોળો કેવો વેશધારી…..
=================
===============

ભોળો કેવો વેશધારી……………
વેશધારી વેશધારી વેશધારી, ભોળો કેવો વેશધારી,
એને નડતી નથી મોંઘવારી , ભોળો કેવો વેશધારી.
ઊંચા શિખર પર રહે એકલડો,
એણે કીધી ના કોઇથી યારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
અંધારી રાતે ને અજવાળા માટે,
એણે રાખ્યો બીજ ચંદ્ર ઘારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
ભૂતગણ ટોળે ને ભસ્મ જ ચોળે,
એ તો શિર જટા ગંગધારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
આભુષણ એના હાલતા ને ચાલતા,
એને મસ્તી છે ભાંગની ભારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
પહેરે વ્યાઘ ચર્મ ને ડમરું જ બોલે,
એણે સ્મશાને કીધી છે પથારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
આપવા ને જગતને રૂડો સંદેશો,
એતો બન્યો છે નીલકંઠ ધારી, ભોળો કેવો વેશધારી.
“રામ ભક્ત”એના ને એ ભક્ત રામનો,
એણે તો લીલા કીધી છે ન્યારી, ભોળો કેવો વેશધારી……..

Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in ભજન. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s