ગઝલ લખતો ગયો


અશ્રુઓ ખાલીને ગઝલ લખતો ગયો

હૈયુ મારુ બાળીને ગઝલ લખતો ગયો

વાત ને જે સાંભળી તમને ભુલવા મે

એનેજ ટાળી ને હું ગઝલ લખતો ગયો

આંખો પર આવ્યો હ્રદયનો ભાર તો

આંખો ઢાળીને ગઝલ લખતો ગયો

પીડા નાહક વહોરી છે સૌનીમા જુઓ

તમને ભાળીને ગઝલ લખતો આવ્યો છુ

દોસ્ત તે તુ ભેટમા પામ્યો હસ્તો મનુ

ઘાવ એનાથી પાડી ગઝલ લખતો ગયો

Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s