કાંઇક છુટી ગયું


તમને સમજતા નાં આવડ્યું,
ને કદાચ અમે સમજાવી નાં શક્યાં,
અને આ સમજવાં સમજાવાં માં કાંઇક છુટી ગયું,,

તમને દેખતાં નાં આવડ્યું,
ને કદાચ અમે દેખાડી નાં શક્યાં,
અને આ દેખવાં દેખાડવાં માં જ કાંઇક છુટી ગયું,,

તમને સૂણતાં ના આવડ્યું,
ને કદાચ અમે સૂણાંવી નાં શક્યાં,
અને આ સૂણવાં સૂણાંવાં માં જ કાંઇ છુટી ગયું,,

તમને સાચવતાં નાં આવડ્યું,
ને કદાચ અમે સાચવી ના શક્યાં,
અને આ સાચવવાં સાચવવાં માં જ કાંઇક છુટી ગયું,,

તમને આપતા નાં આવડ્યું,
ને કદાચ અમે આપી નાં શક્યાં,
અને આ આપવાં લેવાં માં જ કાંઇક છુટી ગયું,,

તમને જાણતાં નાં અવડ્યું,
ને કદાચા અમે જણાંવી નાં શક્યાં,
અને આ જાણવાં જણાવાં માં જ કાંઇક છુટી ગયું,,

Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in વિચાર્. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s