મીરાંબાઈ ના ભજન


  • મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ
મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઇ;

દૂસરા ન કોઇ, સાધો, સકલ લોક જોઇ …મેરે તો

ભાઇ છોડ્યા બંધુ છોડ્યા, છોડ્યા સગા સોઇ;

સાધુ સંગ બૈઠ બૈઠ લોક-લાજ ખોઇ …મેરે તો

ભગત દેખ રાજી હુઇ, જગત દેખ રોઇ;

અંસુઅન જલ સિંચ સિંચ પ્રેમ-બેલી બોઇ …મેરે તો

દધિ મથ ઘૃત કાઢિ લિયો, ડાર દઇ છોઇ;

રાણા વિષ કો પ્યાલો ભેજ્યો, પીય મગન હોઇ …મેરે તો

અબ તો બાત ફૈલ પડી, જાણે સબ કોઇ;

મીરાં ઐસી લગન લાગી હોની હો સો હોઇ …મેરે તો

  • પગ ઘુંઘરૂ બાંધ
પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મૈં તો મેરે નારાયણ કી આપહિ હો ગઇ દાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

લોગ કહૈ મીરા ભઇ બાવરી ન્યાત કહૈ કુલનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

બિષ કા પ્યાલા રાણાજી ભેજ્યા પીવત મીરા હાઁસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર સહજ મિલે અબિનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||
  • મારો હંસલો નાનો

જૂનું તો થયું રે દેવળ જૂનું તો થયું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.

આરે કાયા રે હંસા, ડોલવાને લાગી રે;
પડી ગયાં દાંત, માંયલી રેખું તો રહ્યું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.

તારે ને મારે હંસા પ્રીત્યું બંધાણી રે;
ઊડી ગયો હંસ પીંજર પડી તો રહ્યું;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાં ગુણ;
પ્રેમનો પ્યાલો તમને પાઉં ને પીઉં;

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું.
  • મને લાગી કટારી પ્રેમની

પ્રેમની, પ્રેમની, પ્રેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

જળ જમુનાનાં ભરવા ગયા’તાં;
હતી ગાગર માથે હેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

કાચે તે તાંતણે હરિજીએ બાંધી;
જેમ ખેંચે તેમ તેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;
શામળી સૂરત શુભ એમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.
  • ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી;

નથી રે પીધાં અણજાણી રે, મેવાડના રાણા.

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી;

કોયલ ને કાગ રાણા, એક જ વરણાં રે;

કડવી લાગે છે કાગવાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

ઝેરના કટોરા જ્યારે રાણાજી મોકલે રે;

તેનાં બનાવ્યાં દૂધ પાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સંતો છે માતા રાણા, સંતો છે પિતા રે;

સંતોની સંગે હું લોભાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સાધુડાના સંગ મીરાં છોડી દો;

તમને બનાવું રાજરાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

સાધુડાનો સંગ રાણા નહિ છૂટે અમથી રે;

જનમોજનમની બંધાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;

તમને ભજીને હું વેચાણી રે, મેવાડના રાણા;

ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી.
  • મનડું વિંધાણું રાણા

મનડું વિંધાણું રાણા, મનડું વિંધાણું;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું…..

નીંદા કરે છે મારી નગરીના લોક રાણા;
તારી શીખામણ હવે મારે મન ફોક રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું…..

ભૂલી રે ભૂલી હું તો ઘરના રે કામ રાણા;
ભોજન ના ભાવે નૈણે નિંદ હરામ રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું…..

બાઇ મીરાં કહે પ્રભ્રુ ગિરીધરના ગુણ વ્હાલા;
પ્રભુ ને ભજીને હું તો થઇ ગઇ ન્યાલ રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું…..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s